Técnicas Graduaciones Kyu

6to. Kyu (Menores de 12 años)
Shoomenuchi Ikkyo
Shoomenuchi Iriminage
Katatedori Shihonage
Mae Ukemi
Ushiro Ukemi

5to. Kyu
Shomenuchi Ikkyo
Katatedori Shihonage
Shomenuchi Iriminage
Suwariwaza Kokyu ho

4to. Kyu
(Todas las técnicas de 5to. Kyu)
Katadori Nikyo
Yokomenuchi Shihonage

3er. Kyu
(Todas las técnicas de 5to. y 4to. Kyu)
Tachi waza
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Nikyo
Shomenuchi Sankyo
Shomenuchi Yonkyo

Hanmi handachi waza
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Nikyo
Shomenuchi Sankyo
Shomenuchi Yonkyo

Tachi waza
Ryotedori shihonage
Tsuky Irimi nage
Shomenuchi kotegaeshi
Tsuky kotegaeshi
Ryotedori Tenchinage

2do. Kyu
(Todas las técnicas de 5to., 4to. y 3er. Kyu)
Tachi waza
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Nikyo
Shomenuchi Sankyo
Shomenuchi Yonkyo
Katadori Ikkyo
Katadori Nikyo
Katadori Sankyo
Katadori Yonkyo

Hanmi handachi waza
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Nikyo
Shomenuchi Sankyo
Shomenuchi Yonkyo
Katadori Ikkyo
Katadori Nikyo
Katadori Sankyo
Katadori Yonkyo
Katatedori Shihonage

Tachi waza
Katatedori Iriminage
Katatedori kotegaeshi

Jiyuwaza (Katatedori)

1er. Kyu
(Todas las técnicas de 5to., 4to., 3er.y 2do. Kyu)
Tachi waza
Yokomenuchi Ikkyo
Yokomenuchi Nikyo
Yokomenuchi Sankyo
Yokomenuchi Yonkyo
Ushiro Ryotedori Ikkyo
Ushiro Ryotedori Nikyo
Ushiro Ryotedori Sankyo
Ushiro Ryotedori Yonkyo

Hanmi handachi waza
Yokomenuchi Ikkyo
Yokomenuchi Nikyo
Yokomenuchi Sankyo
Yokomenuchi Yonkyo
Ryotedori shihonage


Tachi waza
Yokomenuchi Gokyo
Ryotedori shihonage
Shomenuchi kaitennage
Tsuki Kaitennage
Katatedori kaitennage

Jiyuwaza
(Katatedori)
(Ryotedori)
(Morotedori)